مشاوره و ارزیابی رایگان!

پرستاری در اروپا 2022💉

امتحان RN پرستاری‌ به انگلیسی : Registered Nurses ویژه پرستارانی می باشد که تحصیلات خودشان را در شاخه پرستاری‌ کامل کرده و علاقه به مهاجرت و کار‌ در خارج‌ از سرزمین خود را دارند . پرستاران با دقت به قوانین کشوری که تصمیم مهاجرت به…


پرستاری در اروپا

امتحان RN پرستاری‌ به انگلیسی : Registered Nurses ویژه پرستارانی می باشد که تحصیلات خودشان را در شاخه پرستاری‌ کامل کرده و علاقه به مهاجرت و کار‌ در خارج‌ از سرزمین خود را دارند . پرستاران با دقت به قوانین کشوری که تصمیم مهاجرت به آن را دارند در این امتحان شرکت‌ می‌کنند تا اجازه مورد نیاز برای کار‌ کردن را بدست‌ آورند .

امتحان RN پرستاری‌ با اسم های متفاوتی شناخته‌ می‌شود‌ برای مثال در سرزمین آمریکا و کانادا این امتحان با اسم (National Council Licensure Examination (NCLEX -RN)) می باشد .

امتحان RN پرستاری‌ چه چیزی است ؟

امتحان RN پرستاری‌ که به عنوان امتحان پروانه شورای ملی‌ (National Council Licensure Examination) هم شناخته‌ می‌شود‌ ، یک امتحان استاندارد‌ برای پرستارانی می باشد که می‌خواهند پروانه کار‌ کردن در خارج‌ از سرزمین خود را بگیرند . پرستاران با دقت به قوانین کشوری که تصمیم مهاجرت به آن را دارند در این امتحان شرکت‌ می‌کنند .

اقسام گوناگون امتحان NCLEX

NCLEX –PN:  این امتحان برای پرستاران تجربی‌ یا ماهر می باشد و ابتدایی ‌ترین امتحان برای دریافت پروانه پرستاری‌ می باشد .

NCLEX –RN:  این تست برای پرستاران نام‌ نویسی گشته (RN) ‌ که دارای تحصیلات آکادمیک می باشند .

امتحان RN پرستاری‌ یک برآورد کامل و ویژه  از بررسی تندرستی افراد بیمار ، بهره بری از ارکان اصلی اخلاقی ، امنیت مریض ، ارتقای سلامتی و فرآیند پرستاری‌ می باشد .

پرستار‌ ریجستر کیست ؟

پرستاری در اروپا

پرستار‌ نام‌ نویسی شده‌ (Registered Nurse) فردی می باشد که در امتحان RN پرستاری‌ قبول‌ گشته و از این راه پروانه پرستاری‌ را اخذ‌ می نمایند . یک پرستار‌ نام‌ نویسی شده‌ می‌تواند نگهداری عملی‌ از بیمار‌ را در موقعیت های گوناگون از جمله بیمارستان‌‌ها‌ ، کلینیک‌های پزشکی‌ ، خانه‌‌ سالمندان و بقیه جایگاه ها اجرا نماید .

برای کار در اروپا متقاضیان کار بهتر است از این صفحه در سایت موسسه رهپویان عدالت بازدید کنند .

مرحله‌های امتحان RN پرستاری‌

امتحان RN پرستاری‌ از 4 قسمت ایجاد شده‌ .

 • مکان نگهداری سالم و اثربخش (The Safe & Effective Care Environment)
 • ارتقاء بهداشت و حفاظت (Health Promotion & Maintenance)
 • یکپارچگی روانی‌ اجتماعی‌ (Psychosocial Integrity)
 • یکپارچگی فیزیولوژیکی (Physiological Integrity)

مکان نگهداری سالم و اثربخش

الف . مدیریت نگهداری

 • بخشنامه های توسعه ‌یافته :  NCLEX –RN
 • طرفداری: :  NCLEX -RN
 • تعیین‌ تکلیف‌ ، تفویض‌ انتخاب و بازرسی: :  NCLEX -RN
 • مدیریت پرونده‌: :  NCLEX –RN
 • حقوق‌ مشتری:‌ :  NCLEX -RN
 • همراهی با تیم‌ بین‌ رشته‌ای: :  NCLEX -RN
 • مفهوم‌ مدیریت: :  NCLEX -RN
 • رازداری و ایمنی معلومات: :  NCLEX –RN
 • پیوستگی‌ نگهداری: :  NCLEX -RN
 • مشخص سازی اولویت‌‌ها‌ :  NCLEX –RN
 • راندمان اخلاقی  :  NCLEX -RN
 • تکنولوژی معلومات  :  NCLEX -RN
 • رضایتمندی آگاهانه  :  NCLEX -RN
 • حقوق‌ و وظیفه های حقوقی :  NCLEX -RN
 • بهبود‌ راندمان و مدیریت ریسک :  NCLEX –RN
 • موردهای ارجاع‌ :  NCLEX -RN

ب . امنیت و کنترل‌ عفونت‌

 • جلوگیری از حوادث/خطا و رخدادها  :  NCLEX -RN
 • طرح های عکس‌العمل اضطراری‌ :  NCLEX -RN
 • ارکان اصلی ارگونومی  :  NCLEX -RN
 • انتقال ماده‌های پرخطر و عفونی :  NCLEX -RN
 • امنیت منزل :  NCLEX -RN
 • شرح رخداد ، رویداد‌ ، حادثه نامنظم‌ ، واریانس ها  :  NCLEX -RN
 • بهره برداری سالم از تجهیزات‌ :  NCLEX -RN
 • مدل های ایمنی سازی  :  NCLEX -RN
 • اقدامات‌ احتیاطی استاندارد‌ ، براساس جابجایی ، آسپسیس جراحی    :  NCLEX -RN
 • بهره برداری از لوازم امنیتی  :  NCLEX -RN

ارتقاء بهداشت و حفاظت

 • فرآیند پیری‌ :  NCLEX -RN
 • نگهداری های ضد/داخلی/پس از وضع‌حمل و نوزادان  :  NCLEX –RN
 • مرحله‌های رشد‌ و جابجایی :  NCLEX -RN
 • ارتقاء بهداشت و جلوگیری از مریضی :  NCLEX -RN
 • غربالگری بهداشت  :  NCLEX -RN
 • اقدام های پرخطر :  NCLEX -RN
 • گزینش شیوه زندگی :  NCLEX -RN
 • نگهداری از خویش :  NCLEX -RN
 • استراتژی های برآورد فیزیکی  :  NCLEX -RN

یکپارچگی روانی‌ اجتماعی‌

 • سوء‌ استفاده‌ و سهل‌انگاری  :  NCLEX -RN
 • مداخلات رفتاری  :  NCLEX -RN
 • علاقه های غیرطبیعی و دیگر و اختلالات سوء‌ مصرف‌ مواد‌  :  NCELX -RN
 • مکانیسم‌‌های‌ مقابله‌ای :  NCLEX –RN
 • مداخله‌ در آشوب  :  NCLEX -RN
 • اطلاع فرهنگی و تأثیرات بر بهداشت  :  NCLEX -RN
 • مواظبت از اتمام زندگی :  NCLEX -RN
 • پویایی خانواده‌  :  NCLEX -RN
 • غم و حسرت و از دست دادن‌ :  NCLEX -RN
 • مفهوم بهداشت روان‌ :  NCLEX -RN
 • تأثیرات دین و معنویات بر بهداشت  :  NCLEX -RN
 • تغییرات احساسی و ادراکی  :  NCLEX -RN
 • مدیریت استرس :  NCLEX -RN
 • سامانه های محافظت   :  NCLEX -RN
 • ارتباطات درمانی :  NCLEX -RN
 • مکان درمانی :  NCLEX -RN

یکپارچگی فیزیولوژیکی

الف . نگهداری و خاطرجمعی

 • سیستم های کمکی  :  NCLEX -RN
 • حذف‌ :  NCLEX -RN
 • حرکت و بی حرکتی :  NCLEX -RN
 • مداخلات آرامش غیر دارویی :  NCLEX -RN
 • غذا و آبرسانی دهان :  NCLEX -RN
 • سلامت خصوصی :  NCLEX -RN
 • آرامش و خوابیدن :  NCLEX -RN
 • ب . معالجه های دارویی و تزریقی
 • عوارض‌ جانبی و تداخلات دارو‌یی:  NCLEX -RN
 • خون و محصول های خونی‌ :  NCLEX -RN
 • سیستم های دسترسی وریدی مرکزی‌ :  NCLEX -RN
 • محاسبات دوز :  NCLEX -RN
 • اقدامات‌ و نتیجه های مورد‌ قبول : NCLEX –RN
 • اجازه دارو‌  : NCLEX -RN
 • معالجه های تزریقی و داخل‌ وریدی :  NCLEX -RN
 • مدیریت درد‌ دارویی :  NCLEX -RN
 • غذا کامل‌ تزریقی (TPN) :  NCLEX -RN

ج . افت پتانسیل ریسک

 • تغییرات و ناهماهنگی در علائم حیاتی‌ :  NCLEX -RN
 • آزمون های تشخیصی  :  NCLEX -RN
 • اندازه‌های آزمایشگاهی :  NCLEX –RN
 • پتانسیل برای تغییرات در بدن‌  :  NCLEX –RN
 • پتانسیل عوارض‌ ناشی‌ از سبک های جراحی و تغییرات سلامتی :  NCLEX -RN
 • پتانسیل برای عوارض‌ آزمایش های تشخیصی ، معالجه ها و سبک ها  :  NCLEX -RN
 • سنجش های ویژه سیستم‌ :  NCLEX -RN
 • سبک های درمانی :  NCLEX -RN

د . سازش فیزیولوژیکی

 • تغییرات در بدن‌   :  NCLEX -RN
 • عدم تساوی مایعات و الکترولیت  :  NCLEX -RN
 • همودینامیک  :  NCLEX -RN
 • مدیریت عارضه :  NCLEX -RN
 • فوریت‌های پزشکی‌ :  NCLEX -RN
 • پاتوفیزیولوژی :  NCLEX -RN
 • پاسخ‌‌های‌ ناگهانی به معالجه ها : NCLEX -RN
 • اسم‌ نویسی برای امتحان RN پرستاری‌

با دقت به شورای ملی‌ نهاد های دولتی پرستاری‌ ، تمام کسانی که مایل‌ به شرکت‌ در امتحان RN پرستاری‌ می باشند بایستی:

برای گرفتن پروانه پرستاری‌ پیشرفته خودشان به هیئت‌ پرستاری‌ سرزمین یا ایالتی که در آن قصد دارند پروانه مقدماتی خودشان را وصول نمایند ، تقاضا دهند . به عنوان نمونه ، چنانچه  شما در آمریکا در دانشگاه پنسیلوانیا آموزش دیده اید و قصد دارید پروانه پرستاری‌ درج گشته خودتان را در پنسیلوانیا وصول نمائید ، بایستی برای پروانه پرستاری‌ پیشرفته درج گشته خودتان به هیئت‌ پرستاری‌ ایالت پنسیلوانیا درخواست‌ دهید .

و درصورتی ‌که به کالجی در پنسیلوانیا رفته ‌اید و قصد دارید پروانه پرستاری‌ پیشرفته درج گشته خودتان را در کالیفرنیا وصول نمائید ، حتما باید برای پروانه پرستاری‌ پیشرفته درج گشته خودتان در هیئت‌ پرستاری‌ ایالت کالیفرنیا درخواست‌ دهید .

 • پس از اینکه هیئت‌ پرستاری‌ سرزمین یا ایالت مورد‌ نظرتان تأیید نمود که شما دارای وضعیت شرکت‌ در امتحان RN پرستاری‌ می باشید ، تأییدیه نام‌ نویسی NCLEX -RN خودتان را توسط ایمیل Pearson VUE (موسسه رسمی آزمون) دریافت خواهید کرد‌ .
 • مرحله پایانی برای نام ‌نویسی در امتحان NCLEX -RN ، طرح‌ ریزی تاریخ‌ و روز امتحان‌ خودتان با Pearson VUE و پرداخت مبلغ آن می باشد . چنانچه مجبور می باشید تاریخ‌ امتحان NCLEX -RN تعویض نمایید ، الزاماً باید با  سایت Pearson VUE یا با تماس‌ با Pearson VUE وقت آن را تعویض کنید . دقت داشته باشید که ، شما بایست لااقل 24 ساعت پیش از تاریخ‌ و روز مورد نظر تقاضای خودتان را مطرح‌ نمائید .
 • شما قادر خواهید بود برای پرداخت مخارج امتحان RN پرستاری‌ با استفاده‌ از یک کارت‌ اعتباری نظیر مستر کارت‌ (MasterCard) ، ویزا‌ کارت‌ (VISA Card) یا امریکن اکسپرس (American Express) استفاده‌ نمائید .

حتما دقت داشته باشید که (Pearson VUE) هیچگونه  معلومات یا تأییدیه را از روش  پستی‌ ارسال‌ نمی‌کند . موسسه‌ این معلومات را تنها از روش ایمیل ارسال‌ می‌کند ، بدین‌ لحاظ وظیفه دسترسی به اینترنت و ایمیل وظیفه شما می باشد .

مخارج امتحان RN پرستاری‌

مخارج نام ‌نویسی ابتدایی برای امتحان NCLEX -RN پرستاری‌ ،  ۲۰۰دلار  و غیر قابل‌ عودت می باشد . در حالت تعویض هیئت‌ پرستاری‌ یا زبانی‌ که برای امتحان‌ احتیاج دارید از آن استفاده‌ بکنید ، مخارج بیشتری نیاز میشود.

زمان امتحان RN پرستاری‌

پرستاری در اروپا

امتحان NCLEX -RN یک امتحان مقایسه‌ای ​​کامپیوتری می باشد و در فرم های امتحانی کتبی یا شفاهی‌ عرضه نمی گردد .

با توجه به روش پاسخگویی به سؤالات در امتحان ، شاید  مجبور شوید به ۷۵ تا ۲۶۵ سؤال جواب دهید .

از ۷۵ تا ۲۶۵ پرسش این امتحان ، ۱۵ پرسش قبل از امتحان می باشد . این ۱۵ پرسش قبل از امتحان امتیازی ندارند و بخشی از نمره امتحان نهایی شما در امتحان NCLEX -RN نیست .

شما حداکثر تا ۶ ساعت زمان دارید تا امتحان NCLEX -RN را به پایان برسانید .

قوانین امتحان RN پرستاری‌

باید‌ها‌ و نبایدهای امتحان RN پرستاری‌ به شکل پایین می باشد و عدم توجه به هر یک از قوانین دلیلی برای اخراج‌ از امتحان می باشد .

شما نباید

 • تلاش کنید‌ در امتحان‌ برای فرد دیگری شرکت‌ نمائید .
 • سیستم ویژه داده شده‌ خودتان را به هر نحوی دستکاری نمائید .
 • یاد داشتی داشته باشید یا روی هر چیزی بنویسید غیراز برگ یادداشت قابل‌ پاک‌ شدنی‌ که موقع ورود‌ توسط‌ ریاست امتحان در موقعیت امتحان به شما داده می شود .
 • در همه زمان امتحان و در زمان‌ استراحت‌ ، لوازم خصوصی خودتان را از قفسه خودتان دریافت‌ نمائید .
 • در مورد‌ سوالات امتحان با هر فردی گفتگو داشته باشید .
 • تلاش نمائید هر سوال‌ تستی را با بهره بری از ذهن خودتان به شکل ذهنی‌ به‌خاطر‌ بیاورید .
 • تقلب‌ نمائید ، از دیگران همراهی بخواهید یا به شخص دیگری کمک‌ نمائید .
 • از رایانه خودتان برای هر کاری‌ به ‌جز امتحان NCLEX -RN بهره برداری نمائید .

شما باید

 • در حالت احتیاج ، دست خودتان را بلند‌ نمائید تا از رئیس امتحان یک تکه کاغذ تمیز‌ بخواهید .
 • دست خودتان را بلند‌ نمائید تا از رئیس امتحان استراحت‌ بخواهید و آن‌ وقت تنها موقعی استراحت‌ نمائید که از سمت مسئول امتحان به شما دستور داده می شود . اسکن ورید‌ کف دست (A palm vein scan) موقعی که برای استراحت‌ از اتاق بیرون میروید و  یک بار دیگر وارد اتاق امتحان می‌شوید ، گرفته میشود.
 • هنگامی که مشکلی در رایانه ویژیه داده شده به ‌ شما وجود داشت، دست خویش را بلند‌ نمائید تا از مسئول امتحان رایانه دیگری بخواهید .
 • زمان خروج‌ از اتاق امتحان ، تکه کاغذ خودتان را برگردانید .
 • از هدفون‌هایی که به وسیله مسئول امتحان به شما داده می شود استفاده‌ نمائید .
 • هنگامی که از شما تقاضا کردند بایستی از گوش گیرهای عرضه گشته به وسیله مسئول امتحان استفاده‌ نمائید .
 • دست خودتان را بلند‌ نمائید تا به رئیس امتحان بگویید که امتحان‌ شما تمام‌ گشته .

درصدهای قبولی تست RN پرستاری‌ در سال‌های اخیر‌

 • سال‌ ۲۰۲۱ – ۱۸۵۰۶۲ شرکت‌ کننده ، ۸۲ .۴۸ درصد قبولی‌
 • سال‌ ۲۰۲۰ – ۱۷۷۴۰۷ شرکت‌ کننده ، ۸۶ .۵۷ درصد قبولی‌
 • سال‌ ۲۰۱۹ – ۱۷۱۳۸۷ شرکت‌ کننده ، ۸۸ .۱۸ درصد قبولی‌
 • سال‌ ۲۰۱۸ – ۱۶۳۲۳۸ شرکت‌ کننده ، ۸۸ .۲۹ درصد قبولی
 • سال‌ ۲۰۱۷ – ۱۵۷۷۲۰ شرکت‌ کننده ، ۸۷ .۱۱ درصد قبولی
 • سال‌ ۲۰۱۶ – ۱۵۷۰۷۳ شرکت‌ کننده ، ۸۴ .۵۷ درصد قبولی
 • سال‌ ۲۰۱۵ – ۱۵۷۸۸۲ شرکت‌ کننده ، ۸۴ .۵۳ درصد قبولی‌
 • سال‌ ۲۰۱۴ – ۱۵۷۳۷۲ شرکت‌ کننده ، ۸۱ .۷۸ درصد قبولی
 • سال‌ ۲۰۱۳ – ۱۵۵۰۹۸ شرکت‌ کننده ، ۸۳ .۰۴ درصد قبولی
 • سال‌ ۲۰۱۲ – ۱۵۰۲۲۶ شرکت‌ کننده ، ۹۰ .۳۴ درصد قبولی‌
 • سال‌ ۲۰۱۱ – ۱۴۴۵۸۳ شرکت‌ کننده ، ۸۷ .۸۹ درصد قبولی

خواهشمند است دقت داشته باشید که ، ارقام بالا‌ نمایش دهنده نرخ‌ قبولی برای اولین‌ بار‌ در امتحان می باشند .

امتحان RN پرستاری‌ در چه سرزمین هایی برگزار می گردد ؟

سرزمین هایی که در حال‌ حاضر امتحان NCLEX -RN را برگزار می‌کنند استرالیا ، کانادا ، انگلستان ، هنگ‌ کنگ ، هند ، ژاپن ، مکزیک ، فیلیپین ، پورتوریکو و تایوان می باشند .

چه سرزمین هایی به امتحان RN پرستاری‌ احتیاج دارند ؟

سرزمین هایی که به امتحان RN پرستاری‌ احتیاج دارند مشتمل استرالیا ، برزیل ، کانادا ، انگلستان ، هنگ‌ کنگ ، هند ، ژاپن ، مکزیک ، فیلیپین ، پورتوریکو ، آفریقای جنوبی ، کره‌ جنوبی ، تایوان و ترکیه می باشند .

 

 

5/5 - (21 امتیاز)
همین حالا با ما تماس بگیر و مشاوره رایگان دریافت کن !
021-22892823
 • تاریخ انتشار : 1401/06/22
 • نویسنده : rpergas
 • دسته بندی : اخبار

4 دیدگاه برای “پرستاری در اروپا 2022💉”

 • امیر

  سلام برای رشته پزشکی هم شرایطش مشابه شرایط پرستاریه ؟

  • نیلوفر اکبری

   سلام امیر عزیز. برای آزمون ورودی بله ولی شرایط تحصیلیش متفاوت هست برای اطلاعات بیشتر با مجموعه ما در ارتباط باشید تا همکاران شما را راهنمایی کنن 02122892823

 • سپیده

  سلام وقتتون بخیر
  با این شرایط چقدر رشته پرستاری سخته تو اروپا
  6 ساعت زمان امتحان اخه ؟؟؟؟!!!!!!
  تو ایران بمونیم بهتره بنظرم 😁👌

  • نیلوفر اکبری

   سلام دوست عزیز. البته در مقاله نوشته شده که حداکثر 6 ساعت زمان برای پاسخ به سوالاتتون زمان به شما داده خواهد شد میتونید زودتر از این تایم به سوالاتتون پاسخ بدید ولی خب در کل هر کشوری شرایط خاص خودشو داره به شما پیشنهاد میکنم جهت دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه و اخذ مشاوره ی تخصصی با همکاران من در مجموعه رهپویان عدالت در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنند 02122892823

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *مشاوره رایگان مهاجرت!

021-22892823