قانون خاک در اوکراین

قانون خاک در اوکراین – پاسپورت از روش تولد فرزند

پاسپورت اوکراین از روش تولد فرزند قانون خاک در اوکراین : اوکراین از کشورهای اروپای شرقی می باشد کشور اوکراین دارای جمعیتی در حدود 42.22 میلیون نفر است مساحت کشور اوکراین 603,628 km2 است که 7 درصد ان خط ساحلی است. و به طور کلی دومین کشور وسیع در اروپا است. طبق آمار حدود 78…