اقامت از روش فرزند خواندگی

اقامت اوکراین از روش حضانت فرزند

اقامت دائم اوکراین از طریق حضانت فرزند اقامت اوکراین از روش حضانت فرزند : به معنی واگذاری کفالت کودکان بی سرپرست به خانواده های متقاضی تحت قوانین و مقررات اداره بهزیستی اوکراین می باشد. اداره مذکور با توجه شرایط مادی، سلامت جسمی و روحی خانواده متقاضی در مراقبت از کودک مذکور گزارش مستند و مشروحی…